Så funkar den nya visselblåsarlagen

Från och med den 17 december, 2023, ska alla arbetsgivare med minst 50 anställda ha upprättat en intern visselblåsarkanal. Men vad betyder det och hur kan den användas av personalen? Sportfack reder ut.

Kravet på att upprätta interna rapporteringskanaler för att uppmärksamma oegentligheter på en arbetsplats finns med i den så kallade visselblåsarlagen, som trädde i kraft i december 2021. För anställda inom offentlig sektor har rätten att flagga för missförhållanden i deras verksamhet redan funnits i och med meddelarfriheten. Men nu har alltså även privatanställda den rätten. Kravet är att en sådan kanal ska vara upprättad senast den 17 december, 2023. Frågan är bara vilka ämnen och frågor som omfattas och hur det går till i praktiken. 

Vilka ämnen kan jag visselblåsa om? 
Frågor och problem som omfattas av den nya lagen ska ha ett så kallat ”allmänintresse”. Tänk stora frågor, som till exempel korruption, risker för miljön, ekonomisk brottslighet, risk för liv eller hälsa, kränkning av mänskliga rättigheter eller brottsliga handlingar som strider mot lagar, regler och myndighetsföreskrifter. 
Däremot omfattas inte mer interna problem som till exempel personalfrågor eller motsättningar mellan enskilda anställda. Frågor som rör trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling regleras redan genom arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen. De frågorna tar du upp med din närmsta chef, som i sin tur kan välja att till exempel koppla in HR-avdelningen. 

Hur kan jag visselblåsa?
Som sagt, från och med december 2023 ska alla arbetsgivare med fler än 50 anställda, ha en intern visselblåsarkanal som bör vara ”självständig och oberoende”. Den, eller de personer, som hanterar visselblåsarkanalen ska svara inför den högsta ledningen (styrelse eller motsvarande). Det ska även vara möjligt för visselblåsaren att rapportera anonymt, skriftligt eller muntligt eller – om visselblåsaren så önskar – vid ett fysiskt möte.
En del större företag och organisationer har valt att lägga ut visselblåsarfunktionen på extern part. Har du frågor om detta, eller vill veta hur du ska visselblåsa just på sin arbetsplats, så vänd dig till företagets HR-avdelning.  

Kan jag uppfattas som illojal mot min arbetsgivare?
Nej, tvärtom. Den nya lagen är en del av det ”ömsesidiga lojalitetsåtagandet” i ett anställningsavtal. En arbetstagare, som visselblåser om rätt saker i enlighet med lagen visar helt enkelt (trots att det kanske kan låta som det motsatta) lojalitet mot sin arbetsgivare genom att uppmärksamma och peka på viktiga missförhållanden. Arbetsgivaren får därför inte vidta några eventuella repressalier eller försämra arbetsvillkoren för en arbetstagare som agerar inom ramen för visselblåsarlagen.

Källor: Sportfack, tidningen Kollega, Arbetsmiljöverket. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="33752" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]